Piotr Łukasiński
Blog o moich działaniach na wielu płaszczyznach

TUTAJ MIESZKAM NR 2

Styczeń 3rd 2012 in moja strona

NR. 2.


TUTAJ MIESZKAM

BEZPŁATNY INFORMATOR STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY RĘCZNO NR 2 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2011

Drodzy Czytelnicy!

Jesień, a zwłaszcza listopad skłania nas do zadumy, nostalgii, tęsknoty za czymś nienazwanym, nieuchwytnym. Odwiedzamy groby naszych najbliższych, myślimy kto od nas odszedł w ciągu minionego roku, wpatrujemy się w zapalone znicze. Stajemy również przy mogiłach wielkich Polaków, poległych żołnierzy. Kim oni byli dla nas? Czy ich walka miała sens i jaki, dla ludzi żyjących tu i teraz? Czy potrafimy sobie wyobrazić kim bylibyśmy jako naród, gdyby nie ich heroiczna postawa? Takie pytania stawia sobie z pewnością niejeden z nas. Odpowiedzi nie są proste, zwłaszcza w ogólnym kryzysie wartości.

To wydanie TUTAJ MIESZKAM poświęciliśmy niemal w całości tym ważnym sprawom. Bo one nas dotyczą również w naszej małej społeczności. Na obszarze dzisiejszej gminy Ręczno miały miejsce zdarzenia, które przeszły do historii Polski i nie możemy przechodzić obok nich obojętnie. Zachęcamy zwłaszcza do przeczytania artykułu Pana Mariana Dynarka o mogile pięciu Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Ręcznie.

Zapytaliśmy trzy osoby reprezentujące różne pokolenia – Pana Mariana Dynarka, emerytowanego dyrektora Szkoły Podstawowej w Ręcznie, wielkiego społecznika i znawcy lokalnej historii, Pana Piotra Łysonia, obecnego Wójta Gminy Ręczno i Panią Małgorzatę Purgał studentkę bezpieczeństwa narodowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie – czym dla nich są szeroko pojęte symbole narodowe, zwłaszcza polska flaga.

Warto się też dowiedzieć, jak uczniowie klasy VI PZSG w Ręcznie odpowiadali na pytanie, zadane przez wychowawcę: „Czym dla ciebie jest ojczyzna?”. Zamieszczamy kilka wypowiedzi, są naprawdę bardzo ciekawe, a czasem zaskakujące.

Mamy jeszcze ogromną prośbę – 11 listopada w Święto Niepodległości, w dniu tak ważnym dla historii naszego kraju, wywieśmy polskie flagi przed naszymi domami. Może to patetyczne, może niedzisiejsze, ale „NIE WSTYDŹ SIĘ FLAGI”. Mamy nadzieję, że lektura naszej gazety pozwoli się Państwu przełamać i podejść do tej sprawy z właściwym jej szacunkiem.

NIE WSTYDŹ SIĘ FLAGI…

Rozmowa z Panem Marianem Dynarkiem, emerytowanym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ręcznie, historykiem.

Czym dla Pana jest flaga?

Lapidarnie mówiąc – symbolem narodowym. Człowiek przeżywa, gdy wciągana jest na maszt w czasie ważnych wydarzeń, gdy nasi sportowcy odnoszą sukcesy, jestem wtedy dumny. Flaga, godło i hymn to wielkie symbole, które odróżniają nas od innych narodów.

W jaki sposób Polacy podchodzą do swoich symboli?

Powiedziałbym, że słabiej niż w innych krajach, np. u naszych sąsiadów Czechów, nie wspominając o Amerykanach. Kiedy byłem członkiem komisji oświaty zainicjowałem zakup flag dla sołtysów w naszej gminie. Cieszę się, że sołtysi je wywieszają.

A co z młodym pokoleniem?

Nie jest dobrze. Żałuję, że upadła działalność harcerska. Harcerze silnie podtrzymywali symbolikę narodowościową.

Dziękuję za rozmowę.

Od redakcji: Pan Marian Dynarek jest wielkim orędownikiem powstania w Ręcznie terenowego oddziału Związku Strzeleckiego. Związek Strzelecki jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej, jest kontynuatorem Związku Strzeleckiego „Strzelec” założonego w 1910 roku oraz działającego w okresie międzywojennym w II Rzeczpospolitej. Obecnie siedziba władz mieści się w Warszawie. Członkami ZS mogą być osoby w wieku od 16 roku życia (kandydaci w wieku 13-16 lat). Związek Strzelecki prowadzi szkolenia m. in. z zakresu: musztry, strzelectwa, terenoznawstwa, saperstwa, walki wręcz, survivalu i wielu innych dziedzin szeroko rozumianej obronności kraju.

Gdyby ktoś był zainteresowany włączeniem się naszego rejonu w struktury Związku Strzeleckiego prosimy o kontakt.

Chór Jana

i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno

zapraszają na

WIECZÓR PATRIOTYCZNY

Dn. 11 listopada 2011 r.

o godz. 16.00

w sali widowiskowej GOK

Czym dla mnie jest ojczyzna?

Wypowiedzi uczniów kl. VI PZSG w Ręcznie

„Ojczyzna jest dla mnie światem i życiem. Dzięki ojczyźnie ja żyję i inni też.”

„Ojczyzna jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Ojczyzna to kraj, w którym się urodziliśmy i wychowaliśmy. Pragniemy mówić w ojczystym języku. Dla każdego człowieka ojczyzna jest czymś wyjątkowym. To nie tylko słowo ze słownika, ale coś bardzo ważnego. Ojczyzna jest symbolem naszej narodowości.”

„Dla mnie ojczyzna to język, w którym mówię, flaga…”

„Ojczyzna dla mnie jest moim krajem, państwem, narodem. W mojej ojczyźnie używamy naszego polskiego języka. Ojczyzna jest moim domem.”

„Ojczyzna dla mnie to Bóg, pacierz, dom, uśmiech, mowa.”

„Ojczyzna jest to kraj, w którym się urodziłam, w którym mam wolność słowa. Polacy walczyli za wolność swojej ojczyzny i ta wolność jest. Obronili ją. To tu możemy mówić w naszym ojczystym języku i nikt nam tego nie zabroni. Bo dla nas jest to rzecz ważna.”

„Dla mnie ojczyzna to rodzina i moje najlepsze chwile. To miejsce, w którym się wychowałam. Z ojczyzną kojarzą mi się takie słowa jak: rodzina, dzieciństwo, ale także przyjaciele. To jednym słowem ludzie i miejsca, które kocham.”

„Każdy ma swoją małą ojczyznę. Dla mnie to moi bliscy, moje otoczenie. Jest to również państwo, w którym mieszkam. Państwo, w którym posługuję się językiem ojczystym – językiem polskim.”

„Ojczyzna dla mnie jest symbolem miłości, krajem w którym mieszkam. Kocham tę Polskę.”

strona 2

Co słychać w Gminie

PRZYCHODY – ROZCHODY, CZYLI BUDŻET GMINY RĘCZNO W 2011 ROKU

Nie jest prosto w sposób racjonalny i jak najbardziej wyważony zaplanować domowy budżet. Każdy z domowników ma swoje potrzeby i oczekiwania. Córka potrzebuje nowych butów, syn chciałby z kolegami iść do kina, a my myślimy o nowym ogrodzeniu wokół domu. Do tego dochodzą: opał na zimę, podatki, rachunki , benzyna , przeciekający dach , remont silnika

w samochodzie, rata za nowy telewizor…. A pensja jest jaka jest

i niestety tylko raz w miesiącu. Główkujemy więc, liczymy, dodajemy, odejmujemy, zaciągamy jedne kredyty, spłacamy inne, czasem ograniczamy wydatki. Innymi słowy – musi wystarczyć na rzeczy podstawowe, potem te najbardziej pilne, nie zapominamy jednak o inwestycjach i od czasu do czasu pozwalamy sobie też na jakieś przyjemności.

Podobnie jest z budżetem gminy, chociaż gmina dysponuje większymi kwotami niż typowe gospodarstwo domowe, a plan finansowy musi być ustalony na rok.

W tym wydaniu TUTAJ MIESZKAM przedstawimy w jaki sposób gromadzone są środki w naszej gminie i na co je wydatkujemy w 2011 roku.

Dochody gminy dzielimy na: dochody własne, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe dochody.

- dochody własne to: wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych; wpływy z opłat najmu lokali, za dostarczanie energii cieplnej, energii elektrycznej, ciepłej wody, za dostarczanie wody

i odprowadzanie ścieków, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, usług za wyżywienie, za korzystanie ze środowiska;

- subwencje – stanowią one bezzwrotną formę przekazywania pieniędzy gminie z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych. Subwencja ogólna składa się

z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej;

- dotacje – gmina otrzymuje na realizację zleconych jej zadań przez państwo min. wypłatę świadczeń społecznych: zasiłki rodzinne, zasiłki stałe z pomocy społecznej, wypłata podatku akcyzowego dla rolników.

Pieniądze z budżetu gminy są wydatkowane na prowadzenie gminnych zadań publicznych w sposób następujący:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – utrzymanie hydroforowi

i sieci wodociągowych, wymiana wodomierzy;

- transport i łączność – przebudowy, remonty, bieżące utrzymanie dróg;

- gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami

i nieruchomościami, utrzymanie budynków min.: obiektu Ośrodka Zdrowia, GOK-u;

- rolnictwo i łowiectwo – składki na Izby Rolnicze;

- gospodarkę komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami;

- administracja publiczna – wydatki: Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocja gminy, prace interwencyjne, roboty publiczne;

- bezpieczeństwo publiczne – koszty funkcjonowania OSP;

- ochrona zdrowia – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

- obsługa długu publicznego - spłata odsetek od zadłużenia;

- prowizja dla sołtysów.

* na oświatę

- Publiczny Zespół Szkolno Gimnazjalny w Ręcznie, Szkoły Podstawowe w Bąkowej Górze i Stobnicy – koszty funkcjonowania placówek: wynagrodzenie nauczycieli

i pracowników, wydatki bieżące, remonty;

- dowóz uczniów do szkół;

- wydatki na dokształcanie nauczycieli.

* Pomoc Społeczna:

- zasiłki, zapomogi i pomoc w naturze, ubezpieczenie zdrowotne dla pobierających świadczenia, dodatki mieszkaniowe, Ośrodek Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów, domy pomocy społecznej;

Kultura Fizyczna i Sport

- dotacje dla klubów sportowych;

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:

- funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej;

- wydatki dla Chóru Jana.

Budżet Gminy jest tworzony przy współuczestnictwie mieszkańców gminy składających wnioski z propozycjami zgodnie z przyjętymi procedurami. Wszystkie wnioski są szczegółowo rozpatrywane przed jego uchwaleniem. Budżet Gminy Ręczno

i jego wszystkie zmiany są podawane do publicznej wiadomości.

Wszystkie zamieszczone dane zostały udostępnione przez pracowników Urzędu Gminy.

NIE WSTYDŹ SIĘ FLAGI…

Rozmowa z Panem Piotrem Łysoniem wójtem Gminy Ręczno

- Czym dla Pana jest flaga?

- Symbolem naszej polskości, to chyba najbardziej oczywiste skojarzenie, wynikające zresztą z uwarunkowań historycznych. Poza tym wszystkie symbole narodowe są dla mnie niezwykle ważne i dużo znaczą. Nawiasem mówiąc, dwóch moich dziadków walczyło w wojnie polsko bolszewickiej, jeden z nich nawet w armii Hallera. Można więc powiedzieć, że mam patriotyzm w genach.

- Czy Pana zdaniem Polacy odnoszą się w sposób należyty do symboli narodowych, czy są one dla nich ważne?

- Każde pokolenie ma inne wartości. Ja byłem wychowany na przełomie, doskonale pamiętam przemiany w naszym kraju

i dużo zostało z postawy tzw. patriotycznej, ale dla dzieci, dla młodzieży ma to już mniejsze znaczenie. Chociaż nie musi tak być. Trochę my sami jesteśmy temu winni. Narzekamy na dzieci, ale sami nie przekazujemy im pewnych wartości, które powinny być przekazywane w rodzinie.

- Ale flagę Pan wywiesza?

- Oczywiście. Moja rodzina jest rodziną katolicką i w moim domu wszystko jest powiązane: „Bóg, Honor, Ojczyzna”,

w takiej właśnie kolejności. Trzeba uczciwie przyznać, że nasza ojczyzna przetrwała dzięki wierze. Religia uratowała naszą tożsamość narodową.

- Czy ważny jest patriotyzm lokalny? Jak to wygląda

w naszej gminie?

- Gdy przychodzą jakieś ważne daty ogólnie znane to wiadomo, nie sposób pominąć, zapomnieć. Ale są daty, które są ważne dla historii lokalnej społeczności i tutaj trzeba przyznać, że dużą zasługę ma Pan Marian Dynarek, który jak nikt inny

o wszystkim pamięta. Dzwoni do nas, przypomina, ale też zaprasza na różne historyczne uroczystości. Jeżeli tylko mogę, staram się osobiście uczestniczyć w takich wydarzeniach, jeżeli nie, to wówczas zawsze jest delegacja pracowników Urzędu Gminy.

- Dziękuję za rozmowę.

Cieszymy się ogromnie z okazanej nam życzliwości, z pełnego sympatii przyjęcia pierwszego numeru „TUTAJ MIESZKAM”. Z reakcji czytelników wynika, że pismo takie jest rzeczywiście w naszej gminie potrzebne, że jest szereg spraw, o których mieszkańcy chcą być informowani. Dużym zainteresowaniem ręczyńskiej społeczności cieszą się podejmowane akcje, przez różne grupy formalne i nieformalne działające na terenie gminy. Widzimy jak ważne jest mówienie o tym, a tym samym wzajemne poznanie się.

Nadal jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje, uwagi, pomysły. Przez cały czas liczymy na wsparcie mieszkańców. Zachęcamy do wspólnego redagowania pisma, żeby rzeczywiście było NASZE, abyśmy nie pozostawali obojętni na fakt, że TUTAJ MIESZKAM.

NIE WSTYDŹ SIĘ FLAGI…

Rozmowa z Małgorzatą Purgał – studentką I roku bezpieczeństwa narodowego UJK w Piotrkowie Tryb.

Czym dla Pani jest flaga?

Flaga jest symbolem, który określa naszą tożsamość i przynależność narodową.

A co sądzą ludzie w Pani wieku na temat flagi?

Rozmawiam z moimi znajomymi i widzę jak młodzi ludzie odnoszą się do tego tematu. Na studiach często dyskutujemy na tematy polityczne i narodowościowe. Osobiście jestem wręcz przerażona zdaniem młodych ludzi na temat flagi, polskości i stosunkiem ich do chociażby ostatnich wyborów parlamentarnych.

Jak się Pani czuje w kontaktach
z rówieśnikami z zagranicy?

Reprezentowałam Polskę w Esslingen

i byłam dumna, że mogliśmy prezentować coś pozytywnego o naszym kraju, przełamać schematy, pokazać się od tej lepszej strony. Co najważniejsze, wcale nie byliśmy uważani za kogoś gorszego w Europie. Rozmawiałam

z Włochami, Francuzami, Walijczykami, Niemcami, Białorusinami, Węgrami

i przyznam, że byliśmy sobie równi. Młodzi ludzie nie są świadomi swojej przynależności i traktują nasz kraj lekceważąco.

To co z tym zrobić?

To właśnie od nas zależy przyszłość polskiego narodu. Jeśli ten stosunek się nie zmieni to polskość upadnie

i wszystkie związane z nim morale. Jest mi czasem wstyd za moich rówieśników

i za to jak traktują Polskę, albo inaczej – jak jej nie traktują. Młodzi ludzie nie wierzą w to, że może być lepiej, ale to właśnie od nich zależy, jak będzie.

Czy młodzi ludzie wywieszają flagę

w święta narodowe?

Nie, bo się wstydzą, bo nie traktują tego poważnie.

Dziękuję za rozmowę.

strona 3


Pięciu Powstańców Styczniowych w jednej mogile na cmentarzu w Ręcznie

opowiada: Marian Dynarek – emerytowany nauczyciel

Na cmentarzu w Ręcznie była do roku 1980 skromna mogiła Powstańców Styczniowych oznaczona dębowym krzyżem. W ramach opieki nad mogiłami powstańczymi ze składek uczniów, harcerzy, nauczycieli i mieszkańców gminy Ręczno został wybudowany i odsłonięty w dniu zakończenia roku szkolnego 1979/1980 pomnik na grobie pięciu Powstańców Styczniowych. Na pomniku z trzema kosami osadzonymi na sztorc (symbol broni powstańczej) i metalowym krzyżem znajduje się napis: „Oddali życie za wolność matki ojczyzny”, zaś na cokole „Bohaterom Powstania Styczniowego dzieci

i nauczyciele Gminy Ręczno 1980 R”.

Budując ten pomnik nie znaliśmy więcej szczegółów na temat poległych Powstańców. Sytuacja została wyjaśniona w dniu 1 listopada 1980r., kiedy to prowadząc procesję na cmentarz Dziekan, ówczesny Proboszcz Parafii Ręczno Ks. Leonard Zagórski zatrzymał się przy grobie bohaterów i odczytał następujące słowa (pisownia oryginalna – przyp. red.):

Działo się to we wsi Raczno dnia 5 lutego 1864 r. o godzinie 11 z rana. W dniu dopiero znaczonym pochowane zostały zwłoki 5 walecznych Powstańców w bitwie na Młynkach Plebańskich dnia 2 bieżącego miesiąca i roku około godziny 3 z południa poległych z Imienia

i Nazwiska nieznanych. Pierwszy z tych był wzrostu dużego, twarz okrągła, włosy blond, nos średni lat około 40. Drugi wzrostu średniego, twarz okrągła, włosy blond, twarz i usta mierne, lat około 32. Trzeci wzrostu średniego, twarz ściągła, włosy blond, lat około 28, czwarty podobno z Góral Józef Ślusarczyk wzrostu miernego, twarz ściągła, włosy blond lat około 19, piąty wzrostu miernego, twarz okrągła, włosy ciemne, nos i usta mierne lat około 34 miejący.

Wszystkich zwłoki po Solennym Nabożeństwie na którym znajdowali się Wielmożny ksiądz Kuczmierowski, Kanonik Chonorowy Kaliski, proboszcz z Bąkowej Góry i ksiądz Jgnacy Strączyński proboszcz parafii Bęczkowice, przy licznym zgromadzeniu Obywateli, Parafian złożone zostały ze Czcią Religijną w jednym grobie , Krzyżem Dębowym oznaczony,
w oddzielnych czarnych trumnach i uniformach przybrani kosztem Obywateli na wieczny spoczynek na Cmentarzu Parafialnym złożone zostały, co z urzędu mego świadczę”.

Ks. Ignacy Marszałkiewicz.

Opis pochówku powstańców znajduje się w księgach parafialnych nr aktu 5/1864r. (aktualnie w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej – przyp. red.), natomiast odpis w kronice szkoły

w Ręcznie wraz z wieloma fotografiami z uroczystości odsłonięcia Pomnika.

W roku 2003 na Pomniku została umieszczona tablica z funduszy Urzędu Marszałkowskiego

w Łodzi, na której znajduje się godło z datami 1863-1864 i napis „Powstanie Styczniowe”, „Bratnia mogiła pięciu Powstańców poległych w walce z Moskalami w lutym 1864r.”

Po dzień dzisiejszy Pomnik jest zadbany. Młodzież szkolna w dniu rocznicowym i we Wszystkich Świętych zaciąga przy Pomniku wartę honorową, zapala znicze i składa kwiaty.

Kilka lat temu odkryto mogiłę jeszcze jednego uczestnika roku 1863 – Stanisława Okszy Strzeleckiego, obywatela ziemskiego, urodzonego 8.VII.1844r. zm. 21.I.1913r. Młodzież Gimnazjum w Ręcznie uporządkowała ją i w 2006 roku, w kwietniu – Miesiącu Pamięci Narodowej, została przy finansowym wsparciu Urzędu Gminy w Ręcznie zabezpieczona i odnowiona.

M.D.

Na zdjęciach: u góry – dawny grób Powstańców Styczniowych, u dołu – aktualny wygląd pomnika.

Od redakcji: Szczątki ks. Marszałkiewicza również spoczywają na ręczyńskim cmentarzu. W październiku 2010 roku odnowiono pomnik na grobie Ks. Ignacego Marszałkiewicza. Środki na ten cel pozyskano w trakcie akcji sprzedaży zniczy przez grupę młodzieżową MNICH w 2009 roku. Napis na mogile brzmi: Tu leżą zwłoki k: Ignacego Marszałkiewicza Proboszcza Ręczyńskiego od roku 1837 urodzonego w dniu 24 stycznia 1801 z Ojca Sebastyana i Jadwigi z Nielubińskich. Umarł dnia 7 Paździnika 1869 r. prosi o westchnienie (pisownia oryginalna).

Ubiegłoroczna akcja MNICH-a pozwoliła na odnowienie pomnika Ludwika Kokowskiego – napis umieszczony na nagrobku: LUDWIK KOKOWSKI B. Obywatel Ziemski umarł dn. 15 stycznia 1905 r. Żył lat 82 Prosi o Zdrowaś Marya Synowie Ojcu.

Zachęcamy do wsparcia inicjatywy naszej młodzieży i zakupu na ich stoisku zniczy. W przyszłym roku będziemy mogli dzięki temu podziwiać kolejne odnowione mogiły.

Nagrobek Ks. Marszałkiewicza     

Nagrobek Ludwika Kokowskiego

Ten czeka na renowację 
strona  4

Wydarzenia, czyli Co było…, co będzie…

Było…:

3 – 4 września 2011 – udział członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ręczno w Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi;

11 września 2011 – spotkanie w Organistówce w Ręcznie Regionalnego Koła Pszczelarzy;

18 września 2011 – akcja oddawania krwi na placu przed kościołem w Ręcznie zorganizowana przez Parafialny Klub HDK-PCK;

9 października 2011 – spotkanie Chóru Jana w Organistówce w Ręcznie. Spotkanie to odbyło się na zaproszenie Pana Mariana Dynarka;

22 października 2011 – udział członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ręczno w uroczystościach związanych z odsłonięciem tablicy upamiętniającej Krystynę Skarbek w Szkole Podstawowej w Trzepnicy;

27 października 2011 Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ręczno.

Będzie…

30 października – 1 listopada 2011– akcja sprzedaży zniczy przed cmentarzem w Ręcznie organizowana przez grupę MNICH. Dochód z akcji przeznaczony jest na odnowę pomników na tym cmentarzu;

3 listopada 2011 – wyjazd członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ręczno do Warszawy i udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym funkcjonowania punktów Europe Direct.

11 listopada 2011– wieczór patriotyczny na sali widowiskowej w budynku GOK-u. Organizatorami są Chór Jana i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno;

4 grudnia 2011 – kolejna akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez Parafialny Klub HDK-PCK;

6 grudnia 2011 – paczki mikołajkowe w Kościele w Ręcznie. Akcja organizowana przez Księdza Proboszcza Jerzego Grąbkowskiego i grupę MNICH. Mile widziane osoby, które zechciałyby wesprzeć materialnie organizatorów;

grudzień 2011 – udział Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ręczno w projekcie dotyczącym promocji zdrowego żywienia;

grudzień 2011 – „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – akcja zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy organizowana przez Urząd Gminy, GOPS, szkoły, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno i sklepy spożywcze z terenu gminy. Liczymy na ofiarność mieszkańców.

Mamy nadzieję, że wszystkie planowane wydarzenia odbędą się.

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

Rozpoczęcie kursu w każdą pierwszą środę miesiąca .

Wykłady – budynek Ośrodka Sportowego LZS Ręczno ul .Piotrkowska 16

informacje i zapisy : – telefonicznie o dowolnej porze

-na miejscu w każdą środę w godz. 17.00-18.00

dostosowanie do klienta pod względem czasu, korzystne ceny,

badania lekarskie na miejscu , ̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴ RATY ̴̴̴̴ ̴̴̴̴ tel 660-360-281

Ocalmy od zapomnienia

Człowiek żyje tak długo, dopóki trwa o nim pamięć. Spacerując po naszych cmentarzach, zarówno w Ręcznie, jak i w Bąkowej Górze widzimy wiele starych grobów, często zaniedbanych. Jeżeli są wśród nas osoby, które znają historie pochowanych w tych mogiłach ludzi, prosimy o podzielenie się z nami tymi informacjami. Chcielibyśmy na podstawie Państwa przekazu odtworzyć ich losy. Spróbujmy wspólnie uratować pamięć o tych, którzy już od nas odeszli.

Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno

Redakcja: Magdalena Margas tel. 518 64 14 55, Piotr Łukasiński tel. 608 53 51 52

e-mail srgreczno@gmail.comOne comment to...
“TUTAJ MIESZKAM NR 2”
Avatar
anteny gorzów

Cudowny post, humor i dystans! Plus ogolnie bardzo fajny blog :) Gratuluje! :)
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

TUTAJ MIESZKAM

BEZPLATNY INFORMATOR GMINY RECZNO NR 1     24  SIERPNIA  2011 R.

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer pisma, którego głównym celem jest poruszanie i przybliżanie spraw dotyczących mieszkańców gminy Ręczno. Wydawcą „Tutaj mieszkam” jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy [...]

Previous Entry

TUTAJ MIESZKAM NR 3

BEZPŁATNY INFORMATOR STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY RĘCZNO NR 3 STYCZEŃ / LUTY 2012

strona 1

Drodzy Czytelnicy

Rok 2011 przeszedł już do [...]

Next Entry