Piotr Łukasiński
Blog o moich działaniach na wielu płaszczyznach

TUTAJ MIESZKAM NR 1

Styczeń 3rd 2012 in moja strona

TUTAJ MIESZKAM

BEZPLATNY INFORMATOR GMINY RECZNO NR 1     24  SIERPNIA  2011 R.

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer pisma, którego głównym celem jest poruszanie i przybliżanie spraw dotyczących mieszkańców gminy Ręczno. Wydawcą „Tutaj mieszkam” jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno, w związku z tym najbardziej zależy nam na promocji miejscowych organizacji i twórców. Chcemy również pisać o Was – zwyczajnych mieszkańcach i o tym czym rzeczywiście możemy się pochwalić, czyli o pięknych okolicach i wspaniałej przyrodzie.

Pismo jest przede wszystkim odpowiedzią na wielokrotnie słyszane, a także wypowiadane przez niejednego mieszkańca zdanie, że „…tutaj nic się nie dzieje”. W rzeczywistości dzieje się bardzo dużo. Jako przykład może służyć tegoroczna sierpniowa Parafiada przygotowana we współpracy z księdzem proboszczem z Ręczna oraz członkami Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ręczno, młodzieżą z grupy MNICH i paniami z Kół Gospodyń. Ale są również podejmowane działania znacznie mniej spektakularne, które członkowie organizacji czy

osoby prywatne wykonują dla dobra wszystkich mieszkańców gminy często społecznie, za własne pieniądze. Właśnie takie sprawy chcemy nagłaśniać.

Planujemy aby „Tutaj mieszkam” ukazywało się co dwa miesiące. Oprócz bieżących informacji na temat tego, co dzieje się w naszej okolicy mamy
w planach prowadzenie stałych rubryk np.: kupię/sprzedam / zamienię / oddam za darmo,
w których Czytelnicy będą mogli zamieszczać swoje ogłoszenia. Mogą to być również podziękowania, prośby, życzenia itp. Jesteśmy także otwarci na inne Państwa propozycje.

Współpracę z naszą redakcją zadeklarowały władze gminy, proboszczowie kościołów w Ręcznie
i Bąkowej Górze. Mamy nadzieję, że uda nam się również nawiązać współpracę ze szkołami, które znajdują się na terenie gminy. Nie ukrywamy jednak, że najbardziej zależy nam na pomocy Czytelników. Liczymy na Państwa opinie i pomysły. Bezcenna dla nas jest każda uwaga, która mogłaby wpłynąć na ostateczny kształt pisma.

Niejednokrotnie pozytywnie o naszych wioskach,
o ich mieszkańcach mówi się gdzie indziej, a my tutaj nawet o tym nie wiemy. Uczmy się cieszyć
z każdego, nawet najmniejszego sukcesu, promujmy go na zewnątrz. Tylko wtedy zyskamy jako mieszkańcy, jeśli sami o sobie będziemy dobrze mówić, dobrze myśleć i doceniać siebie nawzajem.

Drodzy czytelnicy pamiętajcie – „Tutaj mieszkam”.

REDAKCJA


strona

KILKA SLÓW NA TEMAT

STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY RECZNO

towarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń 20.11.2008 . Początkowo skupiało Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy, następnie dołączyło kilka osób spoza gminy. Dzięki działalności poprzedniego zarządu z Panią Ireną Piątek na czele udało się skorzystać z programu integracji społecznej PPWOW ( Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich). Podczas trwania projektu rozpoczął działalność Ośrodek Pracy Twórczej – Organistówka, Klub Seniora oraz Świetlica Wiejska
w Majkowicach. Odbywały się zajęcia związane z regionem (np. spotkania z twórcami ludowymi), a także zajęcia kulinarne, warsztaty z projektowania ogrodów. Zajęcia
z rękodzieła, zajęcia taneczne , plastyczne , muzyczne (grupa gitarowa), teatralne, sportowe, angielski dla dzieci
i dorosłych . Zorganizowane były też liczne szkolenia dla mieszkańców naszej gminy. Szkolenia dotyczyły sposobów rozwoju w małej społeczności, integracji oraz rozwoju zawodowego i osobistego. Wtedy też Stowarzyszenie podjęło współpracę z lokalnymi społecznikami, co widać było podczas trwania festynów oraz imprez kulturalnych, które odbyły się w zeszłym roku między innymi na Górce Parafialnej (Festyn Amerykański, Parafiada).

Prawie wszystkie zainicjowane działania przetrwały próbę czasu i nadal są kontynuowane.

29 marca br. na walnym zebraniu Stowarzyszenia Pani

Irena Piątek zrezygnowała z funkcji prezesa z przyczyn osobistych. Kolejnym prezesem został Pan Piotr Łukasiński,

a zarząd pozostał prawie bez zmian.

Piotr Łukasiński o planach na przyszłość…

Mam głowę pełną pomysłów. Moim zdaniem w gminie potrzebne jest Stowarzyszenie przede wszystkim dlatego, aby częściowo odciążyć władze samorządowe. Zachęcam mieszkańców do podjęcia inicjatywy, aby sami zrobili coś dla siebie, dla swojej społeczności, aby życe nie zaczynało się
i kończyło na pracy, problemach i telewizji.

Pragnę nadal kontynuować prace rozpoczęte przez Panią Irenę, główny nacisk chcę położyć na integrację naszej społeczności, inicjowanie zajęć , które mogą zainteresować mieszkańców, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
z zewnątrz .

Chciałbym, aby Stowarzyszenie brało czynny udział
w organizowaniu wszystkich ważniejszych wydarzeń związanych z naszą gminą, zarówno na terenie gminy, jak
i poza jej granicami (dożynki, festyny, imprezy kulturalne czy kościelne). Stowarzyszenie będzie szukało sposobów dofinansowania naszych działań z projektów unijnych , tak jak miało to miejsce w poprzednich latach. Liczę na dalszą współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Ręcznie oraz oczywiście z Kołami Gospodyń Wiejskich, z Parafialnym Klubem HDK (Honorowi Dawcy Krwi) i z MNICH-em (Młodzież Niezwykła I Chrześcijańska).

W Statucie Stowarzyszenia jest zapis o pomaganiu osobom potrzebującym, dotkniętym kalectwem czy nieszczęściem. Stawiam sobie to jako jeden z głównych celów. Ważne jest również kultywowanie tradycji naszego regionu oraz opieka nad zabytkami .

Najbliższym ważnym wydarzeniem będzie udział

Stowarzyszenia w Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi, w dniach 3 – 4 września br . Otrzymaliśmy domek wystawienniczy, w którym zaprezentujemy nasze Stowarzyszenie, miejscowych twórców oraz organizacje z terenu naszej gminy. Będzie to znakomita promocja zarówno dla regionu jak i jego mieszkańców.

To, co już zostało do tej pory dokonane daje nam obraz, jak wielki potencjał drzemie w nas, a jeśli działamy wspólnie to możemy zdziałać dużo więcej. Nie jestem od urodzenia związany z ziemią ręczyńską ale myślę, że zapuściłem już tu korzenie. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno pozwala na szersze działania we wszystkich sferach życia ważnych dla mieszkańców, gdyż jest to organizacja i jako taka jest bardziej wiarygodna, niż pojedynczy człowiek – społecznik.

Stowarzyszenie

Rozwoju Gminy Ręczno

97-510 Ręczno ul. Główna 60

NIP 7712803940 . REG. 100608804 prezes Piotr Łukasiński

KRS . 0000318009 tel 608 53 51 52

srgreczno@gmali.com


Co słychać w Gminie

Przynajmniej jedną stronę każdego numeru „Tutaj mieszkam” chcemy poświęcić sprawom dotyczącym funkcjonowania Gminy Ręczno oraz jej organów. Zależy nam zwłaszcza na przybliżeniu mieszkańcom zakresu działań związanych z poszczególnymi stanowiskami pracy. Mówiąc kolokwialnie – w którym pokoju
w Urzędzie możemy załatwić interesującą nas sprawę urzędową. Zachęcamy Państwa do informowania redakcji, które sprawy są szczególnie istotne, z którymi macie Państwo największe problemy, a my wraz z pracownikami postaramy się pomóc. Spróbujemy również ukazać poszczególne organy gminy, ich zasady pracy oraz zakres odpowiedzialności.

I właśnie na początek naszą „wędrówkę” rozpoczniemy od przedstawienia struktury Rady Gminy. Dla przypomnienia – Rada Gminy to kolegialny, wieloosobowy organ stanowiący i kontrolny decydujący w formie uchwał o podstawowych sprawach w gminie oraz o przychodach i wydatkach gminy, w tym o podatkach
i opłatach lokalnych. Osoby wchodzące w jej skład wybraliśmy w ostatnich wyborach samorządowych.

Przewodniczącym Rady Gminy jest Mirosław Zawada

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy jest Zdzisław Konarski

Rada Gminy ze swojego grona powołała stałe komisje do określonych zadań ustalając następujący skład osobowy.

Komisja rewizyjnaRyszard KrawczykAdam DembowskiCzesław Strzelczyk

Kazimierz Michalski

Komisja budżetu i infrastrukturyJan BroszkowskiStanisław JagiełoJan Filocha

Andrzej Chmielewski

MirosławZawada

Komisja edukacji i ochrony zdrowiaSławomir HernogaTadeusz WięcławskiIzabela Chmura

Andrzej Żak

Zdzisław Konarski

Piotr Dudo

W sposób szczególny chcemy zaprezentować czytelnikom sylwetkę Pana Mirosława Zawady.

Pan Mirosław jest mieszkańcem Stobnicy. Był wieloletnim Przewodniczącym Rady Rodziców najpierw w SP
w Stobnicy, a następnie w Gimnazjum w Ręcznie.

Przez cztery kadencje jest radnym.

Jako Przewodniczący Rady tej kadencji Pan Zawada organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, zwołuje sesje Rady, przewodniczy obradom, odpowiada za realizację programu, ład i porządek podczas obrad sesji, zarządza
i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, podpisuje uchwały Rady, czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

Zapytany o to jak postrzega swoją rolę w Radzie odpowiada, że został wybrany na Przewodniczącego w trudnej sytuacji finansowej gminy. Ma jednak nadzieję, iż Gminie Ręczno uda się zrealizować inwestycje na miarę możliwości. W przyszłym roku planowana jest np. budowa zespołu boisk przy PZSG w Ręcznie, oraz wiele mniejszych inwestycji. Dodaje, że w tej kadencji znakomicie układa się wspólpraca jego jako Przewodniczącego Rady z Wójtem Gminy Panem Piotrem Łysoniem.

W srawach interesujących mieszkańców Pan Zawada pełni dyżur w Urzędzie Gminy w każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00. Zawsze też jest dostępny pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej Urzędu.

Pan Mirosław prowadzi gospodarstwo rolne, a żona Bożena zajmuje się działalnością gospodarczą. Mają dwoje dzieci – córka Justyna studiuje, syn Jacek pracuje zawodowo.

strona 4.

Nasze sprawy

Ta strona jest dla Państwa – naszych Czytelników. Tutaj chcielibyśmy zamieszczać różnego rodzaju aktualności, informacje o sprawach bieżących. Myślimy również o stworzeniu stałych rubryk w zależności od Państwa potrzeb i zgłaszanych propozycji. Mogą to być porady, przepisy kulinarne, ale również ogłoszenia, prośby, apele. Konwencja jest otwarta.

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie naszej gminy:

Ochotnicze Straże Pożarne

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno

Koła Gospodyń Wiejskich

Chór Jana

Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi

Klub Seniora

Młodzież Niezwykła I Chrześcijańska MNICH

Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno.

Redakcja: Magdalena Margas tel. 518 641 455, Piotr Łukasiński tel 608 53 51 52

e-mail srgr@gmail.com


One comment to...
“TUTAJ MIESZKAM NR 1”
Avatar
Anitajoni

Ostanio dużo czytam blogów, stron a także bywam na forum dyskusyjnym gazety.pl.
Ta strona mnie bardzo zaciekawiła, dodałam sobie ją do ulubionych. Pozdrawiam Anita :)
Nie gram w online gry na facebooku!
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Witam

serdecznie .

Swoją drogę zawodową rozpocząłem w latach 80-tych od nauki zawodu zegarmistrza najpierw w szkole zawodowej ,praktyka  potem specjalizacja w Technikum Zegarmistrzowskim w Łodzi, gdzie złożyłem Dyplom czeladniczy. Po kilku latach różnych prac w Polsce i za granicą, zetknąłem się z zakładem renowacji mebli w Rzymie , oczywiście zauroczyła mnie ta praca i tak zaczęły [...]

Previous Entry

NR. 2.

TUTAJ MIESZKAM

BEZPŁATNY INFORMATOR STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY RĘCZNO NR 2 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2011

Drodzy Czytelnicy!

Jesień, a zwłaszcza listopad skłania nas do zadumy, nostalgii, tęsknoty za czymś nienazwanym, nieuchwytnym. Odwiedzamy groby naszych najbliższych, myślimy kto od nas odszedł w ciągu [...]

Next Entry